Project

Belevingsonderzoek Ravenstein-Lith

Beleving en waarden in kaart

De dijkversterking tussen Ravenstein en Lith bood mogelijkheden om de natuur, recreatievoorzieningen, cultuurhistorie, leefomgeving en economie van de regio te versterken. De ruimtelijke kwaliteiten van het gebied en kansen voor nieuwe gebiedskenmerken, werden opgenomen in het Ruimtelijk Kwaliteitskader. Als aanvulling daarop bracht Bureau Stroom met een belevingsonderzoek in kaart hoe inwoners en andere partijen de ruimtelijke kwaliteit van het dijkgebied ervaarden en waardeerden.

Methode

We ontwikkelden een vragenlijst rondom vier thema’s, waaronder hoogwaterbewustzijn. En verspreidden de vragenlijst in de omgeving van het dijkgebied. Aanvullend interviewden we vertegenwoordigers van belangrijke groepen in het onderzoeksgebied én met jongeren uit het gebied.

Resultaat

Als resultaat leverden we een rapport op, inclusief concrete conclusies en aanbevelingen. Lees hier het rapport.
Na het belevingsonderzoek organiseerden we het participatietraject voor de Verkenningsfase en opereerden we samen met Witteveen+Bos als omgevingsmanager. Zie ook projectpagina over Dijkversterking Meanderende Maas.